Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.

Poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Naším cílem je zkvalitnit klima školy a poskytovat pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Naše ŠPP je tvořeno výchovným poradcem a metodikem prevence.

 

Výchovné poradenství

Konzultační hodiny – výchovný poradce

Mgr. Monika Plechatá
školní rok 2023/2024

Pondělí 14:00 - 15:00 hod.
Středa 14:00 - 15:00 hod.

 

Činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti

 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, vč. spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a ŠPZ

Metodické a informační činnosti

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy – s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy,  školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

Školní metodik prevence

Konzultační hodiny – Školní metodik prevence

Mgr. Bc. Jana Pichnarčíková
školní rok 2023/2024

Pondělí 14:00 - 15:00 hod.
Úterý 14:00 - 15:00 hod.

 

 • zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, aj.
 • komunikuje s rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů
 • spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole
 • vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost
 • podílí se na tvorbě, naplňování a aktualizaci Minimálního preventivního programu školy
 • organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou