Drobečková navigace

Úvod > O škole > Vzdělávání podle IVP z jiných závažných důvodů

Vzdělávání podle IVP z jiných závažných důvodů

Obecná pravidla

 • Studium podle IVP schvaluje a povoluje ředitel školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka zpravidla na období jednoho školního roku. Na přiznání studia podle IVP nemá žák automaticky nárok.
 • Žák může požádat ředitele školy o studium podle IVP.
 • Evidenci žáků, kterým bylo povoleno studium podle IVP, vede asistentka ředitele.
 • Přítomnost žáka ve výuce se nezaznamenává do třídní knihy.
 • Studium podle IVP je s okamžitou platností zrušeno, pokud žák neplní stanovený IVP, zanedbává studijní povinnosti, závažným způsobem poruší ustanovení vnitřního řádu školy nebo pravidla zde uvedená.
 • Studium podle IVP sportovců také zaniká, změní-li se podstatně podmínky jejich sportovní činnosti nebo se žák dopustil významného přestupku, který poškozuje jméno školy.
 • Školné se platí vždy pololetně předem, tj. v září a v lednu, popř. do 14 dnů od podpisu smlouvy nebo dodatku ke smlouvě.

Obsah IVP

 • Přesně specifikované požadavky na klasifikaci v jednotlivých předmětech, tj. přesný popis činnosti nebo zadaných úkolů, které musí žák splnit nebo později prokázat, aby jej bylo možné v daném předmětu klasifikovat.
 • Předepsaný počet konzultací ve vybraných předmětech, či vybranou procentuálně vyjádřenou přítomnost ve výuce příslušného předmětu, aby bylo možné žáka klasifikovat.
 • Termíny splnění předepsaných úkolů nebo jiných povinností žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech pro potřeby klasifikace.
 • Specifikovaný seznam vyučovacích předmětů, ze kterých bude žák za dané klasifikační období konat komisionální zkoušku a předběžný termín jejich konání.
 • Termíny a částku, kterou je nutné uhradit za studium podle IVP.

Práva žáků studujících podle IVP

 • Škola umožní uvolnění z výuky za účelem účasti na soutěžích, zápasech, soustředění.
 • Konání konzultací po domluvě s příslušnými učiteli.
 • Konání předepsaných komisionálních zkoušek z vybraných předmětů.

Žák, který studuje podle IVP, se zavazuje:

 • Plnit stanovený IVP, tj. především provést předepsaný počet konzultací v jednotlivých předmětech podle IVP a splnit kladené požadavky na klasifikaci v jednotlivých vyučovacích předmětech.
 • Plnit své školní povinnosti plynoucí z vypracovaného IVP, který se žákem sestaví příslušný třídní učitel na začátku školního roku, nejpozději do 1 měsíce po zahájení školního roku.
 • Neprodleně informovat třídního učitele, příp. ředitele školy o změnách či potížích v souvislosti s plněním stanoveného IVP.
 • Po celou dobu studia podle IVP výborně reprezentovat školu a dělat jí dobré jméno.