Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Praxe a projekty > Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém krajiPodpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

IKAP – Šablony SŠ a VOŠ III

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.

 Aktivity projektu:

- Řízení projektu
- Rozvoj kariérového poradenství
- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
- Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
- Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2


Naše škola v rámci této výzvy bude zapojena do následujících oblastí:

7f Personální podpora - Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám.

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele připraví a zrealizuje každý měsíc během trvání aktivity jednu z následujících podpůrných akcí – v minimální délce dvou hodin:

  1. kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování;
  2. workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů;
  3. workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy;
  4. workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování;
  5. Workshop za účelem získaní podnětů pro úpravu ŠVP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů.

 

7g Personální podpora - Školní kariérový poradce

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol.

Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Školním kariérovým poradcem je pedagogický pracovník školy.

Školní kariérový poradce připraví a zrealizuje s žáky měsíčně dvě individuální setkání, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.

 

7d Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 Šablony III obr.jpg

          logo ÚK.jpg